ASP ile Veritabanı Programlama: Veri Ekleme, Silme ve Güncelleme

ASP ile veritabanı programlamada veri ekleme, silme ve güncelleme işlemleri için veritabanı bağlantısı kurulduktan sonra SQL sorguları kullanılır.

Veri Ekleme: Veritabanına yeni bir kayıt eklemek için INSERT INTO komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnek, “musteriler” tablosuna yeni bir müşteri ekler:

<%
Dim con, sql
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "DSN=veritabani_adi;UID=kullanici_adi;PWD=sifre;"
sql = "INSERT INTO musteriler (ad, soyad, telefon) VALUES ('Ahmet', 'Yılmaz', '5551234567')"
con.Execute sql
Response.Write "Müşteri eklendi"
con.Close
Set con = Nothing
%>

Veri Silme: Veritabanından bir kaydı silmek için DELETE komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnek, “musteriler” tablosundaki “Ahmet Yılmaz” adlı müşteriyi siler:

<%
Dim con, sql
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "DSN=veritabani_adi;UID=kullanici_adi;PWD=sifre;"
sql = "DELETE FROM musteriler WHERE ad='Ahmet' AND soyad='Yılmaz'"
con.Execute sql
Response.Write "Müşteri silindi"
con.Close
Set con = Nothing
%>

Veri Güncelleme: Veritabanındaki bir kaydı güncellemek için UPDATE komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki örnek, “musteriler” tablosundaki “Ahmet Yılmaz” adlı müşterinin telefon numarasını günceller:

<%
Dim con, sql
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "DSN=veritabani_adi;UID=kullanici_adi;PWD=sifre;"
sql = "UPDATE musteriler SET telefon='5559876543' WHERE ad='Ahmet' AND soyad='Yılmaz'"
con.Execute sql
Response.Write "Müşteri güncellendi"
con.Close
Set con = Nothing
%>

Veri ekleme, silme ve güncelleme işlemleri, ASP sayfalarında veritabanı programlama için kullanılan en yaygın işlemlerden birkaçıdır. Bu işlemleri gerçekleştirmek için genellikle SQL sorguları kullanılır. ASP sayfalarında veri ekleme, silme ve güncelleme işlemlerini gerçekleştirmek için ADO (ActiveX Data Objects) kullanılabilir.

Veri Ekleme:

Veritabanına yeni bir veri eklemek için INSERT INTO komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, müşteriler tablosuna yeni bir müşteri eklemek için bir SQL sorgusu kullanılır:

<%
Dim conn, cmd
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;"
Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
cmd.ActiveConnection = conn
cmd.CommandText = "INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country) VALUES ('John Doe', 'Jane Doe', '123 Main St', 'Anytown', '12345', 'USA')"
cmd.Execute
conn.Close
Set cmd = Nothing
Set conn = Nothing
%>

Yukarıdaki örnekte, veritabanına yeni bir müşteri eklemek için INSERT INTO komutu kullanılmıştır. Bu komut, Customers tablosuna yeni bir müşteri ekler.

Veri Silme:

Veritabanından veri silmek için DELETE FROM komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, müşteriler tablosundan bir müşteri silmek için bir SQL sorgusu kullanılır:

<%
Dim conn, cmd
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;"
Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
cmd.ActiveConnection = conn
cmd.CommandText = "DELETE FROM Customers WHERE CustomerID = 1"
cmd.Execute
conn.Close
Set cmd = Nothing
Set conn = Nothing
%>

Yukarıdaki örnekte, Customers tablosundan CustomerID değeri 1 olan müşteri silinir.

Veri Güncelleme:

Veritabanındaki verileri güncellemek için UPDATE komutu kullanılır. Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, müşteriler tablosundaki bir müşterinin bilgileri güncellenir:

<%
Dim conn, cmd
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "Driver={SQL Server};Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;Password=myPassword;"
Set cmd = Server.CreateObject("ADODB.Command")
cmd.ActiveConnection = conn
cmd.CommandText = "UPDATE Customers SET ContactName = 'John Smith', City = 'Anytown' WHERE CustomerID = 1"
cmd.Execute
conn.Close
Set cmd = Nothing
Set conn = Nothing
%>

Yukarıdaki örnekte, Customers tablosunda CustomerID değeri 1 olan müşterinin

Veri güncelleme işlemleri için ise “UPDATE” SQL komutu kullanılır. Örneğin, veritabanındaki bir ürünün fiyatını güncellemek için aşağıdaki kod kullanılabilir:

<%
Dim conn, sql, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

' Veritabanına bağlan
conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Veritabani.accdb"

' Fiyatı güncelle
sql = "UPDATE Urunler SET Fiyat=50 WHERE UrunID=1"
conn.Execute(sql)

' Bağlantıyı kapat
conn.Close
Set conn = Nothing
%>

Bu örnekte, “Urunler” tablosunda UrunID’si 1 olan ürünün fiyatı 50 olarak güncelleniyor.

Veri silme işlemleri için ise “DELETE” SQL komutu kullanılır. Örneğin, veritabanındaki bir ürünü silmek için aşağıdaki kod kullanılabilir:

<%
Dim conn, sql, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

' Veritabanına bağlan
conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Veritabani.accdb"

' Ürünü sil
sql = "DELETE FROM Urunler WHERE UrunID=1"
conn.Execute(sql)

' Bağlantıyı kapat
conn.Close
Set conn = Nothing
%>

Bu örnekte, “Urunler” tablosundaki UrunID’si 1 olan ürün siliniyor.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın