ASP ile Veritabanı Programlama: Veri Okuma ve Listeleme

ASP ile veritabanı programlama yaparken, veritabanında bulunan verileri okumak ve listelemek oldukça önemlidir. Bu işlem için ADO (ActiveX Data Objects) nesnesi kullanılabilir. ADO, Microsoft tarafından geliştirilen bir veri erişim teknolojisidir ve birden fazla veritabanı türüne erişebilir.

ADO nesnesini kullanarak verileri okumak ve listelemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. İlk olarak, veritabanı bağlantısı kurun. Bunun için öncelikle Connection nesnesi oluşturmanız gerekir. Connection nesnesi, veritabanıyla bağlantı kurmanızı sağlar.
<%
Dim conn, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={SQL Server};SERVER=myServerAddress;DATABASE=myDataBase;UID=myUsername;PWD=myPassword;"
%>
 1. Veritabanındaki verileri seçin. Bunun için bir Recordset (rs) nesnesi oluşturun. Recordset nesnesi, veritabanındaki verileri tutar ve işlem yapmanızı sağlar.
<%
Dim conn, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={SQL Server};SERVER=myServerAddress;DATABASE=myDataBase;UID=myUsername;PWD=myPassword;"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "SELECT * FROM myTable", conn
%>
 1. Verileri okuyun ve listelemek için döngü kullanın. Recordset nesnesi üzerinden verileri okuyabilirsiniz. Döngü kullanarak tüm verileri listeleyebilirsiniz.
<%
Dim conn, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "DRIVER={SQL Server};SERVER=myServerAddress;DATABASE=myDataBase;UID=myUsername;PWD=myPassword;"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "SELECT * FROM myTable", conn
Do While Not rs.EOF
  Response.Write rs("column1") & " " & rs("column2") & "<br>"
  rs.MoveNext
Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Set conn = Nothing
%>

Yukarıdaki kod örneği, veritabanındaki tüm verileri okuyacak ve column1 ve column2 sütunlarını listeleyecektir.

Bu temel adımları takip ederek, ASP ile veritabanından veri okumak ve listelemek oldukça kolaydır.

Tablodaki tüm verileri okuyup listeleyen bir örnek:

Tablodaki tüm verileri okuyup listeleyen bir örnek:

<%
' Veritabanına bağlanma kodları burada olacak

' Tüm verileri seçmek için sorgu oluşturuluyor
SQL = "SELECT * FROM tablo_adi"

' Sorguyu çalıştır
Set rs = Conn.Execute(SQL)

' Verileri tablo halinde listeleyen kodlar
Response.Write("<table>")
Response.Write("<tr><th>ID</th><th>Ad</th><th>Soyad</th></tr>")
Do While Not rs.EOF
  Response.Write("<tr>")
  Response.Write("<td>" & rs("id") & "</td>")
  Response.Write("<td>" & rs("ad") & "</td>")
  Response.Write("<td>" & rs("soyad") & "</td>")
  Response.Write("</tr>")
  rs.MoveNext
Loop
Response.Write("</table>")

' Kaynakları serbest bırak
rs.Close
Set rs = Nothing
Set Conn = Nothing
%>

Belirli bir koşula uyan verileri listeleyen bir örnek:

<%
' Veritabanına bağlanma kodları burada olacak

' Kullanıcının arama kutusuna yazdığı değer
aranan = Request.Form("aranan")

' Aranacak değerin boş olup olmadığı kontrol ediliyor
If aranan <> "" Then
  ' Sorgu oluşturuluyor
  SQL = "SELECT * FROM tablo_adi WHERE ad LIKE '%" & aranan & "%' OR soyad LIKE '%" & aranan & "%'"
  
  ' Sorguyu çalıştır
  Set rs = Conn.Execute(SQL)
  
  ' Verileri tablo halinde listeleyen kodlar
  Response.Write("<table>")
  Response.Write("<tr><th>ID</th><th>Ad</th><th>Soyad</th></tr>")
  Do While Not rs.EOF
    Response.Write("<tr>")
    Response.Write("<td>" & rs("id") & "</td>")
    Response.Write("<td>" & rs("ad") & "</td>")
    Response.Write("<td>" & rs("soyad") & "</td>")
    Response.Write("</tr>")
    rs.MoveNext
  Loop
  Response.Write("</table>")
  
  ' Kaynakları serbest bırak
  rs.Close
  Set rs = Nothing
Else
  ' Arama kutusu boşsa kullanıcıya mesaj gösteriliyor
  Response.Write("Lütfen aranacak değer giriniz.")
End If

Set Conn = Nothing
%>
Please follow and like us:

Bir yanıt yazın