ASP ile Veritabanı Programlama: Veritabanı Oluşturma ve Bağlantısı

ASP ile veritabanı programlama, web uygulamaları için verilerin depolanmasını ve yönetilmesini sağlar. Veritabanı programlama, veritabanı oluşturma, veritabanına veri ekleme, güncelleme, silme, verileri sorgulama ve raporlama gibi işlemleri içerir. ASP, veritabanı programlama için oldukça popüler bir seçimdir ve birçok veritabanı sistemiyle uyumludur.

ASP’de veritabanı programlama yapmak için ilk adım, bir veritabanı oluşturmak ve ASP ile veritabanına bağlanmaktır. Veritabanı oluşturma, genellikle bir veritabanı yönetim sistemi (DBMS) kullanılarak yapılır. Veritabanı oluşturmak için en yaygın DBMS’lerden bazıları Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL ve SQLite’dir.

Veritabanına bağlanmak için ASP, bir dizi veritabanı sürücüsü kullanır. Bu sürücüler, ASP ve veritabanı arasında iletişimi sağlar. En yaygın kullanılan veritabanı sürücüleri arasında Microsoft Access, SQL Server, MySQL ve Oracle sürücüleri yer alır.

ASP’de bir veritabanı bağlantısı oluşturmak için, genellikle bir Connection String kullanılır. Connection String, ASP’nin veritabanı sürücüsüne nasıl bağlanacağını belirten bir dizedir. Connection String, veritabanı sürücüsüne özgü olabilir, ancak genellikle şu bileşenleri içerir:

  • Veritabanı sunucusu adı veya IP adresi
  • Veritabanı adı
  • Kullanıcı adı ve şifre

İşte bir örnek Connection String:

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\mydatabase.mdb;User Id=admin;Password=;

Bu Connection String, Microsoft Access veritabanı sürücüsünü kullanarak “C:\mydatabase.mdb” adlı bir veritabanına bağlanır ve “admin” kullanıcı adı ve boş bir şifre kullanır.

Veritabanına bağlanmak için kullanılan diğer bir yöntem ise DSN (Data Source Name) kullanmaktır. DSN, veritabanı bağlantı bilgilerini içeren bir yapılandırma dosyasıdır ve veritabanına bağlanmak için önceden tanımlanmış bir DSN adı kullanılır.

Veritabanı bağlantısının ASP kodunda nasıl kullanılacağına dair örnek bir kod parçası şu şekildedir:

<%
Dim conn, rs
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Open "connection_string"

Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "SELECT * FROM mytable", conn

While Not rs.EOF
  Response.Write(rs("column1") & "<br>")
  rs.MoveNext
Wend

rs.Close
Set rs = Nothing

conn

Veritabanı Oluşturma: Veritabanı oluşturmak için genellikle SQL Server Management Studio veya MySQL Workbench gibi veritabanı yönetim araçları kullanılır. Bu araçlar sayesinde kullanıcıların veritabanı oluşturması, tabloları belirlemesi ve ilişkileri kurması kolay hale gelir.

Veritabanına Bağlantı: Veritabanına bağlanmak için ASP’nin ADO (ActiveX Data Objects) nesnesi kullanılır. Bu nesne sayesinde ASP, bir veritabanı sunucusuna bağlanabilir, sorgular gönderebilir ve sonuçları alabilir.

ADO nesnesi, veritabanı işlemlerinde kullanılan temel nesnelerden biridir. ADO, bağlantı oluşturma, sorgu gönderme, sonuçları almak ve kayıt ekleme, silme ve güncelleme gibi işlemleri gerçekleştirir.

Örnek bir bağlantı kodu şu şekildedir:

<%
dim con, rs, sql

Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

sql = "SELECT * FROM kullanicilar"
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open sql, con

' recordset işlemleri burada yapılır

rs.Close()
Set rs = Nothing
con.Close()
Set con = Nothing
%>

Bu örnek kodda, veritabanı bağlantısı con.Open yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Ardından SELECT sorgusu çalıştırılmış ve sonuçlar rs nesnesine atanmıştır. Son olarak, nesneler kapatılmış ve bellekten temizlenmiştir.

Please follow and like us:

Bir yanıt yazın